Solidarity Park

Memorial campaign for International Brigadistas of the Ciudad de Barcelona

Images of Solidarity Park

Sofia Wiking - Leicester, England CAT- En la meva pràctica actual com a artista i dissenyador, el meu treball està molt orientat a com es pot usar el llenguatge visual per a la comunicació i, en particular, com es pot usar políticament en el moviment obrer, ja que principalment faig dissenys per a cartells polítics, fulletons i publicacions. M’inspiro molt en l’art que sorgeix de la revolució russa, en particular els dissenys simples però poderosos d’artistes com Mayakovsky i Aleksandr Rodchenko, i recorro a estils associats amb el moviment obrer, ja que la seva expressió és poderosa, clara i funcional. Recolzo el projecte de Solidarity Park perquè és important recordar i aprendre de la Guerra Civil Espanyola i de les històries dels brigadistes; dels errors que es van cometre i que van donar peu a la dictadura franquista, i dels èxits que es van produir, com l’enorme mostra de solidaritat internacional que va fer el moviment brigadista. ENG - In my current practice as artist and designer my work is very much oriented around how visual language can be used for communication, and in particular how it can be used politically in the workers movement, as I mostly do designs for political posters, leaflets and publications. I take a lot of inspiration from the art that came out of the Russian revolution- in particular the simple but powerful designs of artists like Mayakovsky and Aleksandr Rodchenko and draw on styles associated with the workers movement as well as being powerful, clear and utilitarian in its expression. I support the Solidarity Park project because the Spanish Civil War and the stories of the brigadistas are important to remember and learn from. Both the mistakes that were made and which led to the Franco dictatorship, and the successes that did happened such as the enormous show of international solidarity that was the brigadista movement. CAST - En mi práctica actual como artista y diseñador, mi trabajo está muy orientado a cómo se puede usar el lenguaje visual para la comunicación y, en particular, cómo se puede usar políticamente en el movimiento obrero, ya que principalmente hago diseños para carteles políticos, folletos y publicaciones. . Me inspiro mucho en el arte que surgió de la revolución rusa, en particular los diseños simples pero poderosos de artistas como Mayakovsky y Aleksandr Rodchenko, y recurro a estilos asociados con el movimiento obrero, ya que su expresión es poderosa, clara y funcional. Apoyo el proyecto del Solidarity Park porque es importante recordar y aprender de la Guerra Civil Española y de las historias de los brigadistas; de los errores que se cometieron y que dieron pie a la dictadura franquista y de los éxitos que se produjeron, como la enorme muestra de solidaridad internacional que fue el movimiento brigadista.

Also see

Paintings of Solidarity park   and  Student Art gallery

Ciudad1
Sofia Wiking – Leicester, England CAT- En la meva pràctica actual com a artista i dissenyador, el meu treball està molt orientat a com es pot usar el llenguatge visual per a la comunicació i, en particular, com es pot usar políticament en el moviment obrer, ja que principalment faig dissenys per a cartells polítics, fulletons i publicacions. M’inspiro molt en l’art que sorgeix de la revolució russa, en particular els dissenys simples però poderosos d’artistes com Mayakovsky i Aleksandr Rodchenko, i recorro a estils associats amb el moviment obrer, ja que la seva expressió és poderosa, clara i funcional. Recolzo el projecte de Solidarity Park perquè és important recordar i aprendre de la Guerra Civil Espanyola i de les històries dels brigadistes; dels errors que es van cometre i que van donar peu a la dictadura franquista, i dels èxits que es van produir, com l’enorme mostra de solidaritat internacional que va fer el moviment brigadista. ENG – In my current practice as artist and designer my work is very much oriented around how visual language can be used for communication, and in particular how it can be used politically in the workers movement, as I mostly do designs for political posters, leaflets and publications. I take a lot of inspiration from the art that came out of the Russian revolution- in particular the simple but powerful designs of artists like Mayakovsky and Aleksandr Rodchenko and draw on styles associated with the workers movement as well as being powerful, clear and utilitarian in its expression. I support the Solidarity Park project because the Spanish Civil War and the stories of the brigadistas are important to remember and learn from. Both the mistakes that were made and which led to the Franco dictatorship, and the successes that did happened such as the enormous show of international solidarity that was the brigadista movement. CAST – En mi práctica actual como artista y diseñador, mi trabajo está muy orientado a cómo se puede usar el lenguaje visual para la comunicación y, en particular, cómo se puede usar políticamente en el movimiento obrero, ya que principalmente hago diseños para carteles políticos, folletos y publicaciones. . Me inspiro mucho en el arte que surgió de la revolución rusa, en particular los diseños simples pero poderosos de artistas como Mayakovsky y Aleksandr Rodchenko, y recurro a estilos asociados con el movimiento obrero, ya que su expresión es poderosa, clara y funcional. Apoyo el proyecto del Solidarity Park porque es importante recordar y aprender de la Guerra Civil Española y de las historias de los brigadistas; de los errores que se cometieron y que dieron pie a la dictadura franquista y de los éxitos que se produjeron, como la enorme muestra de solidaridad internacional que fue el movimiento brigadista.
por-vuestra-libertad-y-la-nuestra-alejandra-abad
Alejandra Abad – Venezuela
Este homenaje es una impresión cianotipo hecha en solidaridad con los Brigadistas Internacionales que trágicamente perdieron sus vidas en 1937. El uso del diseño gráfico combate las ideas del fascismo y promueve paz y sentimientos de igualdad.
Impresión cianotipo
Title – Por vuestra libertad y la nuestra, 2018
solidarity_parkJULIA_CLAY
EnterJulia Clay – England –  www.juliaclay.com
CAT – Recolzo Solidarity Park perquè crec que és un memorial molt important per la solidaritat internacional. La història del Ciudad de Barcelona necessita ser compartida per recordar la gent que, desinteressadament, van donar les seves vides per a derrotar el feixisme, i així poder aprendre tots dels fets del passat.
ENG – I support Solidarity Park as I believe it is a very important memorial to international solidarity. The story of the Ciudad de Barcelona needs to be shared to remember the people who selflessly gave their lives to defeat fascism and so that we can all learn from events of the past.
CAST- Apoyo Solidarity Park porque creo que es un memorial muy importante para la solidaridad internacional. La historia del Ciudad de Barcelona necesita ser compartida para recordar la gente que, desinteresadamente, dieron sus vidas para derrotar al fascismo, y así poder aprender todos de los sucesos del pasado. a caption
45214729_274465116515439_202584497726685184_n
Mike Haas – Boston, USA/EEUU – www.mike-haas.com
CAT – La lluita contra el feixisme no és solament una lluita retòrica i d’acer, sinó també d’esperit. Ni acaba en la mort ni mor. Perquè és a través de les històries i lliçons d’aquells que ens precedeixen que podem trobar orientació en temps foscos. El treball que he realitzat per Solidarity Park és un intent d’unir una llegenda local amb la narrativa global de la lluita mítica contra el feixisme. És important veure la lluita contra el feixisme no com un incident aïllat en la història, sinó com un capítol d’una història que abasta tot temps i lloc. Els homes i dones que han entregat la seva vida i el seu esperit en la lluita contra el feixisme són exemples brillants de l’esperit humà història de la qual és digna d’una epopeia homèrica. I tot i que les cicatrius de la història poden ser profundes i difícils de curar, és vital que no tapem aquest dolor amb les paraules o gestos buits d’una politiqueria insincera.
ENG- The fight against fascism is not only a struggle of rhetoric and steel, but also of spirit. It does not end in death, nor does it die. For, it is through the stories and lessons of those who have come before us that we may find guidance in dark times. The work that I have made for Solidarity Park is an attempt to unite a local legend with the global narrative of the mythic struggle against fascism. It is important to not view the fight against Francismo as an isolated incident in history, but as a chapter in a story that reaches around the globe and across time. The men and women who have given their lives and spirit to the struggle against fascism are shining examples of the human spirit whose story is worthy of a Homeric epic. And while the scars of history can be deep and difficult to heal, it is vital that we do not plaster over that pain with the empty words or the hollow gestures of insincere politicking.
CAST– La lucha contra el fascismo no es solamente una lucha de retórica y acero, sino también de espíritu. Ni termina en la muerte ni muere. Porque es a través de las historias y lecciones de aquellos que nos han precedido que podemos encontrar orientación en tiempos oscuros. El trabajo que he realizado para Solidarity Park es un intento de unir una leyenda local con la narrativa global de la lucha mítica contra el fascismo. Es importante ver la lucha contra el franquismo no como un incidente aislado en la historia sino como un capítulo de una historia que abarca todo tiempo y lugar. Los hombres y mujeres que han entregado su vida y su espíritu a la lucha contra el fascismo son ejemplos brillantes del espíritu humano cuya historia es digna de una epopeya homérica. Y aunque las cicatrices de la historia pueden ser profundas y difíciles de sanar es vital que no tapemos ese dolor con las palabras vacías o los gestos huecos de una politiquería insincera.
Titles
Mike Haas Boston, USA El Regreso de los Argonautas collage on wood 2018
Mike Haas Boston, USA Una Historia de Una Familia y Su Pueblo collage 2018
A3 poster 60 B y N
Mar Estrama – Malgrat de Mar – Also made images for Solidarity Park online festival May 2020
Scanned Documents
Aamil Qureshi – New York – EE UU/ USA
Naor(2)
Noar Kapulnik – Israel/Palistine
ENG– Naor Kapulnik Works and live in Tel Aviv, Israel/Palestine. An elected member of Leumi-Card union committee. A member of Socialist Struggle Movement. My late grandfather used to tell about an anti-fascist demonstration in Poland that his friend participated in during the 1930’s. He told us how the demonstration was repressed by the polish police and his friend was hospitalized for 2 years as a result. The heroes of the international brigadists from ciudad de Barcelona reminds me of my grandfather’s life and stories. When the war started he joined the red army to fight the nazis while his all family slaughtered at the death camps. The spirit of the historic fight against fascism resonant today in our struggle against injustice like the fight against the occupation of the Palestinian Territories. Political activists can use their art to reach more audience and enhance our massage.
CAST-  Naor Kapulnik trabaja y vive en Tel Aviv, Israel/Palestina. Miembro electo del comité sindical de Leumi-Card. Miembro de Movimiento para la Lucha Socialista. Mi ya fallecido abuelo nos contaba sobre la manifestación antifascista en Polonia en la que participó su amigo, en los años 30. Nos contó como la manifestación fue reprimida por la policía polaca y su amigo fue hospitalizado durante 2 años como resultado. Los héroes de las brigadas internacionales del Ciudad de Barcelona me recuerdan a la vida e historias de mi abuelo. Cuando la guerra
CAT– Naor Kapulnik treballa i viu a Tel Aviv, Israel/Palestina. Membre electe del comitè sindical de Leumi-Card. Membre del Moviment per la Lluita Socialista . Mon difunt avi acostumava a explicar sobre la manifestació antifeixista a Polònia on el seu amic va participar durant els anys 30. Ens explicava com la manifestació va ser reprimida per la policia polaca i el seu amic va ser hospitalitzat durant 2 anys com a resultat. Els herois de les brigades internacionals del Ciudad de Barcelona em recorden a la vida i històries del meu avi. Quan la guerra va començar es va unir a l’Exèrcit Roig per a lluitar els nazis mentre la seva família va ser massacrada als camps de concentració. L’esperit de la històrica lluita contra el feixisme ressona avui en la nostra lluita contra la injustícia, com la ocupació dels Territoris Palestins. Els activistes polítics poden fer servir el seu art per arribar a més audiència i millorar el nostre massatge.
Title “Unknown Brigadista”
Nick mac)
Nick Macdonald – England
CAT- Tres raons que em van inspirar per a pintar aquest dibuix; el misteri retratant un brigadista desconegut; el drama i la tragèdia de l’enfonsat Ciudad de Barcelona; i finalment la causa de les Brigades Internacionals lluitant contra el feixisme i el memorial de Solidarity Park per commemorar aquest esdeveniment.
ENG – Three reasons inspired me to paint this picture; the mystery portraying an unknown brigadista; the drama & tragedy of the sinking of the Ciudad de Barcelona; finally the cause of the International brigade fighting fascism & the Solidarity Park memorial to commemorate this event
CAST- Tres razones me inspiraron para pintar este dibujo; el misterio retratando a un brigadista desconocido; el drama y la tragedia del hundido Ciudad de Barcelona; y finalmente la causa de las Brigadas Internacionales luchando contra el fascismo y el memorial de Solidarity Park para conmemorar este evento.
Title – Unknown Brigadista
peter 3(2)
Peter Harris – Blackburn, England/ Inglaterra – peterfharris1950@gmail.com
CAT- Recolzo Solidarity Park perquè crec que la lluita pel socialisme ha de ser internacional i que els sacrificis heroics, fets pels camarades per a tractar d’aconseguir aquest objectiu, han de ser commemorats per a no ser oblidats.
ENG – I support Solidarity Park because I believe the struggle for socialism has to be international and that heroic sacrifices made by comrades in attempting to achieve that goal should be commemorated so as not to be forgotten.
CAST – Doy mi apoyo al Solidarity Park porque creo que la lucha por el socialismo tiene que ser internacional y que los sacrificios heroicos hechos por los camaradas para tratar de lograr ese objetivo deben ser conmemorados para no ser olvidados.
robert ford_n
Robert Ford – Worthing, England/ Inglaterra
CAT- A aquest món desigual tenim que recolzar els activistes del passat i el present que lluiten per un món més just. El meu art és un intent de fer exactament aixó.
ENG – In this unequal world we need to support past and present activists and comrades fighting for a fairer world. My art is an attempt to do just that.
CAST -En este mundo desigual tenemos que apoyar a los activistas del pasado y el presente que luchan por un mundo más justo. Mi arte es un intento de hacer justamente eso.
solidarity forster
Sebastian Förster – Kassel, Germany/Alemanya – http://auftraege.tumblr.com
CAT – Dono soport al Projecte Solidarity Park perque  des d’un primer momento var ser una gran inspiració per a mi. Com més llegeixo sobre la historia que hi ha al darrere, la historia del heroics brigadistes, sobre el que va succeïr amb el vaixell Ciudad de Barcelona, més haig de saber sobre el projecte, més em convenço de que Solidarity Park és una excel.lent forma, no tan sols de commemorar, sino d’involucrar a molta gent i debatre sobre el llegat de la resistència antifeixista durant la Guerra Civil Espanyola.
ENG- I have supported the Solidarity Park Project because from the very first moment it was a great inspiration for me. The more I read about the story behind it, the history of the heroic Brigadistas how came with the ship “Ciudad de Barcelona“, the more I got to know the project, the more I got convinced, that Solidarity Park is an excellent way not only to commemorate but to involve many people today and discuss the legacy of the antifascist resistance of the Spanish Civil War.
CAST- Apoyo el Proyecto Solidarity Park porque desde el primer momento fue una gran inspiración para mí. Cuanto más leo sobre la historia que hay detrás, la historia de los heroicos brigadistas, sobre lo que ocurrió con el barco Ciudad de Barcelona, más tengo que saber sobre el proyecto, más me convenzo de que Solidarity Park es una excelente manera, no solo de conmemorar, sino de involucrar a mucha gente y debatir sobre el legado de la resistencia antifascista durante la Guerra Civil Española.
tony n
Toni Nieto Cano – Badalona
47578938_1419209901547976_663755786500964352_n
Sebastian Förster – Kassel, Germany/Alemanya
46390646_260438711493143_2609618143319949312_n
Jaume Font i Barceló – Santa Susanna
Disseny a llapis per una placa fosa de ferro colat per situar-la en el paviment en la vorera del carrer allà on varen caure les bombes i varen causar 16 morts i una vintena de ferits el dia 21 de gener del 1939. les bombes procedien de l’aviació feixista italiana.
3
Anna Elizabeth Davis – UK – www.behance.net/annaedavis2b1d
CAT- Participo en aquest projecte perquè crea unitat internacional, a través d’una comunitat creativa, per una causa que ens ha afectat, ens afecta i ens afectarà.
ENG – I participate in this project because it creates international unity, through the creative community, for a cause that has affected us all or will affect us.
CAST- Partcipo en este proyecto porque crea unidad internacional, a traves de una comunidad creativa, por una causa que nos ha afectado, nos afecta o nos afectara.

 

30cm 21.2cm marianne (2)
Marianne Murray – London, England/Anglaterra – www.mariannemurray.co.uk
CAT – Estic recolzant solidarity park amb la meva imatge per a recordar el treball dels meus rebesoncles, que s’uniren a les brigades internacionals a la seva juventud. La meva tia va passar a ser organitzadora d’una assossiació al Canadà, involucrant-se a la lluita pels drets dels indígenes, fins i tot en els seus últims anys. Desitjo recordar aquells que vàren perdre la vida en la lluita contra el feixisme i aprendre de la seva valentia i solidaritat per tal de derrotar les organitzacions nacionalistes i racistes d’avui en dia.
ENG – I’m supporting solidarity park with my image to remember the work of my great great aunt and uncle, who joined the international brigades in their youth. My aunt went on to be a union organiser in Canada, getting involved with the struggle for indigenous rights even in her late years. I wish to remember those who lost their lives in the fight against fascism, and learn from their bravery and solidarity in order to defeat nationalist racist organisations of today.
CAST – Estoy apoyando solidarity park con mi imagen para recordar el trabajo de mis tíos bisabuelos, que se unieron a las brigadas internacionales en su juventud. Mi tía pasó a ser organizadora de una asociación en Canadá, involucrándose en la lucha por los derechos de los indígenas, incluso en sus últimos años. Deseo recordar aquellos que perdieron la vida contra el fascismo y aprender de su valentía y solidaridad para derrotar las organizaciones nacionalistas y racistas de hoy en día.
solidaridad cartel
Juancarlos Beneyto Perez – Valencia – Spain –  http://juancarlosbeneytoperez.artelista.com

 

%d bloggers like this: