Solidarity Park

Memorial campaign for International Brigadistas of the Ciudad de Barcelona

Paintings of Solidarity Park.

Also See Images of Solidarity Park

Also See Solidarity Park Gallery

IMG_3193
Peter Robson – England/ Anglaterra – http://www.peterrobson.me.uk
CAT – Des que era un nen, he reflexionat i he somiat, he pintat i he dibuixat, i soposo que aixó pot considerar-se com a part esencial d’ésser un artista. A la adolescéncia vaig començar a reflexionar sobre el món i vaig contemplar amb horror els horribles bombardejos que queien sobre Vietnam. Aixó em va fer pintar a un nivell més compromés. Utilitzo aquarel.les i sovint represento escenes marcadament polítiques per a cuestionar a aquells en el poder o a aquells que se n’han apropiat. Crec també que un artista té l’absolut deure i la responsabilitat de representar qué està passant al món. La pintura de l’enfonsament del Ciutat de Barcelona és la meva reflexió sobre l´horror de la Guerra Civil, precursora de la II Guerra Mundial. Amb la terra ferma he volgut representar la salvació de la gent de l’embarcació més petita. Els colors del salvavides són les de Catalunya, de nou una reflexió sobre les lluites de llavors i d’ara.
Aquest quadre és la 4ª part de la sèrie “Unobtania”. És una petita i molt personal advertencia sobre l’enganyós paper que estàn jugant els poders capitalistes. En particular, la política exterior d’Occident, que és desatrosa i està desestabilitzant el món.
ENG- ‘I have since being a young child, mused and dreamed painted and drawn, and I guess these could be considered the constituent parts of being an artist. However, as a teenager I started to reflect on the world and watched in horror as the horrendos carpet bombing took plave over Vietnam. This did antagonise me to paint on a more meaningful level. I use watercolour and often present politically driven events in order to provoke questions of those in power or who have grabbed power. I also believe that the artist has an absolute duty and responsibility to represent what is happening in the world. The specific painting of the sinking of the Ciudad de Barcelona is my own reflection of the horror of civil war and what was to be the pre cursor for the second world war. With the land in my painting, terra firma I wanted in effect a salvation for the people on the smaller boat. The colours of the life buoy are those of Catalonia, again, a reflection of struggle then and now.
This painting is now the 4th part of  the ‘Unobtania’ series. I have been touring for four years, is a small very personal warning that the role the Capitalis powers are playing is, fools gold. In particular Western foreign policy is disasterous and continues to destabilise the world!
CAST – “Desde niño, he reflexionado y soñado, pintado y dibujado, y supongo que puede considerarse eso como parte esencial de ser un artista. En la adolescencia empecé a reflexionar sobre el mundo y contemplé con horror los horribles bombardeos que caían sobre Vietnam. Esto me obligó a pintar a un nivel más comprometido. Utilizo acuarelas y a menudo presento eventos marcadamente politicos para cuestionar a aquellos en el poder o a quienes se han apoderado de él. Creo también que un artista tiene el absoluto deber y la responsabilidad de representar qué está pasando en el mundo. La pintura del hundimuento del Ciudad de Barcelona es mi reflexión sobre el horror de la Guerra Civil, precursora de la II Guerra Mundial. Con la tierra firme he querido representar la salvación para la gente de la embarcación más pequeña. Los colores del salvavidas son los de Cataluña, de nuevo una reflexión sobre las luchas de entonces y de ahora.
Este cuadro es la 4ª parte de la serie “Unobtania”. Es una pequeña y muy personal advertencia  de que el papel que están jugando los poderes capitalistas es engañoso. En particular, la política exterior de Occidente, que es desastrosa y continúa desestabilizando el mundo.”
Titles – Ciudad de Barcelona, the Rocket, Boots on the Ground and Trenches
45114104_2444203858953759_2920638393333317632_n
Jose Antonio Cobos Perez – cobosmalgrat@gmail.com
ENG – The last turn before embarrarcar in Malgrat made by the captain of the city of Barcelona, without success. A sacrifice of free wills against barbarism
CAST – El último viraje antes de embarrancar en Malgrat hecho por el capitan de ciudad de Barcelona,sin exito.Un sacrificio de unas voluntades libres contra la barbarie.
El titulo –  30-5-1937,un día para no olvidar
Gary Mul
Gary Mulcahy – Belfast, N. Ireland – www.garymulart.wordpress.com
CAT- Visc en una societat construïda en l’explotació. Explotació laboral, nacionalisme, religió, color de la pell, llengua, sexualitat, gènere, discapacitat i por. La lluita contra aquells en el poder que depenen de l’explotació és, en essència, la mateixa per a tots els treballadors de tots els països d’avui. L’heroica revolta contra les forces del feixisme i l’explotació, incloent aquells que ho van donar tot per a alliberar i unir la gent comuna, han de ser honrats per tal que les següents generacions no oblidin les bàrbares distàncies a les que la classe capitalista està disposada a arribar per tal de defensar el seu poder i la seva obscena riquesa.
ENG – I live in a society built on exploitation. Exploitation of labour, nationalism, religion, skin colour, language, sexuality, gender, disability and fear. The struggle against those in power who depend on exploitation is essentially the same for all workers in all countries today. The heroic revolt against the forces of fascism and exploitation including those who gave everything to liberate and unite ordinary people must be honoured so the next generation does not forget the barbaric lengths the capitalist class are prepared to go to defend their power and obscene wealth. 
CAST- Vivo en una sociedad construida en la explotación. Explotación laboral, nacionalismo, religión, color de piel, lengua, sexualidad, género, discapacidad y miedo. La lucha contra aquellos en el poder que dependen de la explotación es, en esencia, la misma para todos los trabajadores de todos los países de hoy en día. La heroica revuelta contra las fuerzas del fascismo y la explotación, incluyendo a todos aquellos que lo dieron todo para liberar y unir a la gente común, deben ser honrados para que las siguientes generaciones no olviden las bárbaras distancias a las que la clase capitalista está dispuesta a llegar con tal de defender su poder y su obscena riqueza.
Title – Unknown Brigadista
Ammal
Aamil Qureshi – New York – EE UU/ USA
Resurrection (Portrait of Ivor “Tiny” Anderson)
Ink and watercolor on paper
45269031_2143314949321911_1804007429642387456_n
Blanca Bonastre Samper –  Malgrat de Mar –
CAT- George Santayana (1863-1952) va escriure: “Aquells que no recorden el passat estan condemnats a repetir-lo.” Per això, la gent de Malgrat no ha d’oblidar mai el sacrifici de tots els que van lluitar amb ells a favor de la llibertat. Blanca Bonastre
ENG- Samper George Santayana (1863-1952) wrote: “Those who don’t remember the past are condemned to repeat it”. Because of this, the people of Malgrat should never forget the sacrifice of those who fought with them for freedom. Blanca Bonastre Samper
CAST- Samper George Santayana (1863-1952) escribió: “Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”. Por eso, la gente de Malgrat no debe olvidar nunca el sacrificio de todos los que lucharon con ellos a favor de la libertad. Blanca Bonastre
marcusjake_solidarity park
Marcus Riley – England/Inglaterrahttp://www.marcusjake.com
 ENG –“There are two basic motivating forces: fear and love. When we are afraid, we pull back from life. When we are in love, we open to all that life has to offer with passion, excitement, and acceptance. We need to learn to love ourselves first, in all our glory and our imperfections. If we cannot love ourselves, we cannot fully open to our ability to love others or our potential to create. Evolution and all hopes for a better world rest in the fearlessness and open-hearted vision of people who embrace life.” ― John Lennon
CAST – “Hay dos fuerzas motivadoras básicas: el miedo y el amor. Cuando estamos asustados, huimos de la vida. Cuando estamos enamorados, nos abrimos a todo lo que la vida nos ofrece con pasión, emoción y entusiasmo. Tenemos que aprender a amarnos primero a nosotros mismos, en toda nuestra gloria e imperfección. Si no podemos amarnos a nosotros mismos, no podremos abrirnos totalmente a nuestra capacidad de amar a los otros o a nuestro potencial para crear. La evolución y todas las esperanzas de un mundo mejor descansan en la visión, valiente y sincera, de la gente que abraza la vida”. John Lennon
CAT – “Hi ha dues forçes motivadores bàsiques: la por i l’amor. Quan tenim por, fugim de la vida. Quan estem enamorats, ens obrim a tot el que la vida ens ofereix amb passió, emoció i entusiasme. Tenim que aprendre a estimar-nos primer a nosaltres mateixos, en tota la nostra gloria i imperfecció. Si no podem estimar-nos a nosaltres mateixos, no podrem obrir-nos totalment a la nostra capacitat d’estimar els altres o al nostre potencial per a crear. La evolució i totes les esperances d’un món millor resten a la visió, sense por i sincera, de la gent que abraça la vida”. John Lennon.
Title – Unknown Brigadista
nick_n
Nick Macdonald – England
CAT- Tres raons que em van inspirar per a pintar aquest dibuix; el misteri retratant un brigadista desconegut; el drama i la tragèdia de l’enfonsat Ciudad de Barcelona; i finalment la causa de les Brigades Internacionals lluitant contra el feixisme i el memorial de Solidarity Park per commemorar aquest esdeveniment.
ENG – Three reasons inspired me to paint this picture; the mystery portraying an unknown brigadista; the drama & tragedy of the sinking of the Ciudad de Barcelona; finally the cause of the International brigade fighting fascism & the Solidarity Park memorial to commemorate this event
CAST- Tres razones me inspiraron para pintar este dibujo; el misterio retratando a un brigadista desconocido; el drama y la tragedia del hundido Ciudad de Barcelona; y finalmente la causa de las Brigadas Internacionales luchando contra el fascismo y el memorial de Solidarity Park para conmemorar este evento.
Title – Unknown Brigadista
Wake voor een gevallen kameraad
Pol Cornelis – Belguim/ Bèlgica
Unknown Brigadistas
alex Taro 001 (2)
Alexa Burg – Berlin, Germany/Alemania – themerrytaleoftragedyofthedailyfrog.wordpress.com
CAT- Dono el meu suport a Solidarity Park perquè ressalta la importància última de la lluita contra el feixisme que va tenir lloc durant la guerra civil espanyola. Les lliçons que podem aprendre i el seu gran impacte internacional van fer que desenes de milers de brigadistes fossin a l’estat espanyol. L’art és una de les millors maneres d’explicar coses complexes i fer-les arribar als cors i ulls de la gent.
ENG- I support Solidarity Park because it highlights the importance last fight against fascism that was during the Spanish civil war. The lessons we can learn and it’s huge International impact which made ten of thousands go to the Spanish state. Art is one of the best ways to explain complex things for people to bring it to their eyes and hearts.
CAST- Doy mi apoyo al Solidarity Park porque resalta la importancia última de la lucha contra el fascismo que tuvo lugar durante la guerra civil española. Las lecciones que podemos aprender y su gran impacto internacional hicieron que decenas de miles de brigadistas fueran al estado español. El arte es una de las mejores maneras de explicar cosas complejas y hacerlas llegar a los ojos y a los corazones de la gente.
Title  – Gerda Taro, the “little red fox”, in 1935, died 1937 El Escorial, Spain.
_MG_0507
Tunç Gençer – Turquía / Turkey   vimeo.com – ilhamituncgencer
CAT- La raó per la qual recolzo aquests moviments és perquè la meva vida mateixa forma part d’ells. Turquia és un país molt cosmopolita però en el qual, al mateix temps, ningú es tolera. Tot i així, crec que aquest és un element horrible del món, no tan sols del nostre país, pel que teniu el meu suport. El feixisme és com una regió gangrenada i, si no hi fas res, és probable que s’estengui cap a altres regions.
Cineasta, fotografia, animació i pintures i dibuixos.
ENG – The reason why I support these movements is that my life itself constitutes a part of it. Turkey is a very cosmopolitan country where at the same time nobody can tolerate each another, however, I believe that this is a horrid element of the world, not just our country, which is why I support you. Fascism is a gangrened region; if you leave it be, it is bound to spread to other regions.
Film maker, photography, animation and paintings and drawings.
CAST-  La razón por la que apoyo estos movimientos es porque mi vida misma forma parte de ellos. Turquía es un país muy cosmopolita pero en el cual, al mismo tiempo, nadie se tolera. Sin embargo, creo que éste es un elemento horrible del mundo, no solo de nuestro país, por lo que tenéis mi apoyo. El fascismo es como una región gangrenada y si no haces nada, es probable que se extienda a otras regiones.
Cineasta, fotografía, animación y pinturas y dibujos.
Title –Unknown Brigadista
ciudad-de-barcelona_chantal-ide
Chantel Ide – Québec
CAT-  Estic molt agraït de poder contribuir en la construcció del Solidarity Park, ja que aquest representa com els treballadors del món poden unir-se en una lluita comú. El Solidarity Park és un tribut a la solidaritat internacional, i ser part d’ell, per petita que sigui la meva aportació, serveix per a reconèixer el sacrifici dels brigadistes internacionals en la lluita contra el feixisme. –  Chantal es miembro de Alternative Socialiste y activista sindical
ENG- I am gratefull to give a small contribution towards the building of Solidarity Park as it represents how workers of the world can be united in commun struggle. Solidarity Park is a tribute to international solidarity, and being a part of it, however small, serves to acknowledge the sacrifice of the international brigadistas in the fight against fascism. – Chantal is a member of Alternative Socialiste and a union activist
CAST – Estoy agradecido de poder contribuir a la construcción del Solidarity Park, ya que éste representa cómo los trabajadores del mundo pueden unirse en una lucha común. El Solidarity Park es un tributo a la solidaridad internacional, y ser parte de él, por pequeña que sea mi aportación, sirve para reconocer el sacrificio de los brigadistas internacionales en la lucha contra el fascismo  – Chantal es miembro de Alternative Socialiste y activista sindical

 

%d bloggers like this: